www.zonnecellen.be
Antwoorden op vragen over zonne-energie!

 

[Startpagina]
Vraag : Waarom zonne-energie? Wat zijn de voordelen?

De wereldpopulatie verbruikt steeds meer en meer energie. De wereldwijde primaire energieconsumptie wordt vandaag de dag geschat op ruim 14 000 miljard watt, en de sterke toename is opmerkelijk. Op veertig jaar tijd is het energieverbruik verdubbeld; het laatste decennium steeg de energieconsumptie met maar liefst 23 %. Gelet op de toenemende bevolkingsaangroei, en de snel stijgende energiebehoeften van groeilanden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, zal deze energievraag niet minderen. Integendeel, de nood aan energie zal de komende decennia enkel maar toenemen.

Momenteel wordt deze energie vooral geleverd door fossiele brandstoffen: 87 % van de energie wordt geproduceerd door olie, steenkool en gas. De rest van de energie is vooral afkomstig van kernsplijting en waterkrachtcentrales. Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat hun aanwezigheid op de aarde eindig is. Olie zou over 40 jaar volledig opgebruikt zijn, aardgas over 65 jaar, en steenkool zou nog 165 jaar als brandstof kunnen gebruikt worden. Vermits fossiele brandstoffen eindig zijn, zullen we in de toekomst via andere middelen in onze energiebehoeften te voldoen. Maar het vereist tijd om 87 % van onze energiebronnen te vervangen door andere, en om die omschakeling zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen dient ze reeds vandaag te starten.

Bovendien hebben fossiele brandstoffen twee grote nadelen voor het milieu. Eerst en vooral komen bij de energieproductie toxische stoffen vrij (zwavel- en stikstofoxide). Ten tweede wordt koolstofdioxide geproduceerd. Hoewel dit laatste niet toxisch is, is het een belangrijk broeikasgas en daardoor een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.

Een alternatief voor de fossiele brandstoffen is kernsplitsing, een proces waarbij geen grote hoeveelheden koolstofdioxide vrijkomen. Hoewel de energievoorraad van geschikte splijtstoffen groter is dan voor de fossiele brandstoffen, is deze ook eindig, en daarom kan kernenergie niet als een volwaardige toekomstige energiebron aanzien worden. Bovendien is kernenergie allesbehalve duurzaam. Eerst en vooral heerst er een groot stockeerprobleem voor de radioactieve splijtstoffen die vrijkomen bij de energieproductie. Toekomstige generaties opzadelen met afval dat nog vele duizenden jaren radioactief zal blijven, kan men bezwaarlijk duurzaam noemen. Bovendien hebben kerncentrales de neiging af en toe eens te ontploffen, met catastrofale gevolgen voor de wijde omgeving. Extra veiligheidsmaatregelen, of de zgn. "nieuwe generatie kerncentrales" kunnen dit gevaar niet laten verdwijnen, vermits het inherent is aan het kernsplijtingsproces.

Omwille van de eindigheid en de milieuproblemen van fossiele brandstoffen en kernsplitsing, is er nood aan andere energiebronnen, meer bepaald aan duurzame energiebronnen. Deze hebben, naast ecologische voordelen, nog meer pluspunten. Het afbouwen van fossiele brandstoffen, en het diversifiëren van duurzame energiebronnen kan aanleiding geven tot meer economische en politieke stabiliteit. Landen worden op die manier minder afhankelijk van andere regio's, en kunnen zelf voorzien in het energiebehoeften.

Zonne-energie is de ideale kandidaat als duurzame energiebron, en heeft massa's voordelen. De aarde ontvangt op één dag meer dan voldoende zonne-energie om aan de wereldwijde energiebehoeften van één jaar te voldoen!!! Verder is deze energiebron ook oneindig, en is er geen gevaar voor uitputting. Zonne-energie is een energievorm die overal ter wereld kan aangewend worden. De zonne-instraling is vrij eerlijk verdeeld over de wereld. Tussen de bevolkte regio's met de meeste en minste zonne-instraling zit slechts een verschil van een factor twee à drie. Dit verschil valt goed mee als we dit vergelijken met andere energievormen. Voor windenergie is dit verschil veel groter. Ook de geschikte plaatsen voor grootschalige waterkrachtcentrales en geothermische centrales zijn niet overal even sterk aanwezig. En het hoeft geen betoog dat niet elk land beschikt over voldoende olie-, gas-, steenkool- of uraniumvoorraden. Met thermische en fotovoltaïsche zonne-energie zou elk land in z'n eigen energiebehoeften kunnen voldoen, zonder afhankelijk te moeten zijn van andere landen. Verder hebben fotovoltaïsche zonnecellen het voordeel van geen geluidshinder of visuele hinder te veroorzaken, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld windenergie.

Antwoord: voor het welzijn van de toekomstige generaties